Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


CZYM SĄ ELEKTRODY
JONOWO-SELEKTYWNE?

Elektrody jonowoselektywne należą do czułych urządzeń elektroanalitycznych, które umożliwiają szybkie oznaczanie stężenia jonów i/lub aktywności jonów w roztworach. Szczególnie dobrze nadają się one w laboratoriach przemysłowych do rutynowych pomiarów, wykonywanych za pomocą bezpośredniej metody potencjometrycznej. Oprócz bezpośredniego pomiaru aktywności i stężenia jonów, elektrody jonowoselektywne można stosować przy wykorzystaniu krzywej wzorcowania do ciągłego obserwowania zmian stężenia, jako element kontrolujący w różnych urządzeniach lub jako bardzo dokładne elektrody czujnikowe (wskaźnikowe) podczas miareczkowań potencjometrycznych.