Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ ELEKTROD
JONOWO-SELEKTYWNYCH

Elektrody jonowoselektywne mają wiele zastosowań dla różnych analiz w bardzo różnych dziedzinach. Dla zilustrowania podano kilka przykładów:

Rolnictwo:

 • próbki gleby - oznaczania zawartości wapnia, azotanów, sodu, potasu, boru, amonu i chlorowców,
 • pasza - pomiary zawartości azotu po obróbce metodą Kjeldahla, wapnia, chlorowców, sodu, potasu, azotanów w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wyrobów,
 • tkanki roślinne - aktualnie mierzyć można azotany, chlorowce, cyjanki, wapń, sód i potas,
 • nawozy sztuczne - oznaczanie azotu i azotanów oraz oznaczanie potasu i wapnia.

Medycyna

 • Krew, surowica - pomiar zawartości potasu, wapnia, chlorków i fluorków w próbkach małej ilości.
 • Plazma - oznaczanie zawartości bromku.
 • Mocz - łatwe oznaczanie zawartości jodków, fluorków, amonu i wapnia.
 • Ponadto można przeprowadzić analizy śliny, potu, kultur bakterii i próbek biologicznych.

Przemysł spożywczy

 • Mięso i ryby - pomiary zawartości azotynów i azotanów przy przetwórstwie mięsa i ryb, sprawdzanie zawartości fluorków w białku ryb w celu ustalenia zawartości toksyny.
 • Mleko i produkty mleczne - pomiary zawartości chlorków serze, maśle, lodach; kontrola zawartości fluorków i jodków w celu sprawdzenia zawartości niektórych toksyn.
 • Napoje i soki - oznaczanie zawartości chlorków, fluorków i węglanów.
 • Napoje alkoholowe, piwo, wino - oznaczanie zawartości potasu, sodu, węglanów, fluorków i/lub bromków.

Przemysł papierniczo-celulozowy

 • Pomiary zawartości sodu, wapnia, srebra siarczków i chlorków.

Fotochemia

 • Pomiary zawartości bromków, srebra i azotanów.

Geologia i górnictwo

 • Pomiary zawartości fluorków, chlorków i wapnia w różnych rodzajach
  minerałów.

Metalurgia i kąpiele elektrolityczne

 • Pomiary zawartości miedzi, kadmu, wolnych i całkowitych cyjanków, fluorków, fluoroboranów, azotanów i amonu.

Rafinacja ropy naftowej i produkcja gazu

 • Po destylacji, można również określać zawartość amoniaku, chlorowodoru, cyjanowodoru, fluorowodoru i siarkowodoru,
 • Można również oznaczać małe zawartości chlorków w wodzie, stosowanej do odsalania oleju surowego (ropy naftowej).

Produkty lecznicze

 • Można oznaczać zawartości fluorków w witaminach i pastach do zębów a także zawartości chlorowców, miedzi, azotanów lub w razie potrzeby wapnia w wielu lekach.

Energetyka

 • Można łatwo mierzyć zawartości chlorków w wodzie kotłowej i do wymienników ciepła.

Systemy wodne

 • Woda naturalna - aktualnie oznacza się zawartości wapnia, potasu, sodu, srebra, ołowiu, kadmu, chlorowców, amonu oraz jonów siarczkowych i węglanowych.
 • Woda pitna - najczęściej mierzone są zawartości fluorków i azotanów.
 • Woda morska - oznaczanie zawartości jonów chlorowców, azotanów, potasu i sodu.
 • Ścieki - wykonywanie pomiarów zawartości miedzi, srebra, cyjanków i amonu oraz w razie potrzeby azotu po obróbce metodą Kjeldahla.

Systemy szkolenia

 • Obecnie elektrody są ważnym narzędziem dla wielu gałęzi analitycznych i instrumentalnych. Pomagają one obserwować efekty zjawisk i procesów w odniesieniu do zagadnień kinetyki i stanów równowagi oraz określać współczynniki aktywności, rozpuszczalności i jonizacji.

Badania

 • Elektrody znajdują zastosowanie w następujących dziedzinach i gałęziach badań : przemysł spożywczy, rolnictwo, agronomia, medycyna, chemia, fizyka, biologia, stomatologia, ochrona środowiska itd.

Oznaczanie kwasowości

 • We wszystkich wymienionych dziedzinach i gałęziach, gdzie stosuje się elektrody jonowoselektywne, mają zastosowanie również szklane elektrody do mierzenia pH. Oznaczanie kwasowości jest w większości przypadków podstawowym warunkiem do kwalifikacji określonych próbek.