azotowa

amoniakowa
amonowa
cyjankowa
potasowa
siarczkowa
wapniowa
fluorkowa
chlorko-
srebrowa

chlorosrebrna
sodowa
RCE 101
RCE 102
chlorowa
barowa
ołowiowa
kadmowa
miedziana


AMONIAKOWA
Elektroda gazowa
typ 10-23

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA


1. Dane techniczne

Wymiary elektrody długość 150 mm
średnica 12 mm
Zakres wykrywanych stężeń 10-1-10-6 M NH4
Oporność elektryczna 200-600 Mohm
Minimalna objętość mierzonej próbki 50 ml

Elektroda nadaje się do określania amoniaku w solach amonowych rozpuszczonych w roztworach.


2. Instrukcja pracy

2.1 Przygotowanie elektrody do pomiaru

  1. Sprawdzić, czy wewnątrz elektrody jest wewnętrzny elektrolit (żółty roztwór).
  2. Sprawdzić, czy żółty roztwór nie przecieka. Kontrolę należy wykonać tak, że mały kawałek waty namoczony w wodzie destylowanej docisnąć do spodniej osłony. Jeżeli membrana przecieka, to na wacie pojawi się żółty ślad – wtedy mikroporową membranę należy wymienić.
  3. Wymiana membrany mikroporowej:
    odkręcić zatyczki z elektrody i wyjąć wewnętrzne ogniwo
    z korpusu elektrody. Następnie należy wylać wewnętrzny roztwór. Odkręcić dolną zatyczkę z membraną. Wyjąć pensetą pierścień uszczelniający, przepłukać wodą destylowaną i osuszyć papierem filtracyjnym. Wyjąć starą membranę. Teflonową uszczelkę dociskową pozostawić w zatyczce. Zatyczkę przepłukać wodą destylowaną i osuszyć. Z pojemnika wyjąć pensetą, chwytając za brzeg, nową membranę i włożyć do zatyczki. Membrana musi być błyszczącą teflonową stroną zwrócona na zewnętrzną stronę elektrody. Następnie włożyć do zatyczki jeszcze uszczelkę PCW i skręcić korpus elektrody. Obudowę napełnić ok. 2 ml wewnętrznego roztworu i nakręcić końcówkę z wewnętrznym ogniwem. Tak skompletowana elektroda jest gotowa do pomiarów.

2.2 Przygotowanie roztworów

Do pomiarów kalibracyjnych przygotujemy 1 litr 0,1 M roztworu NH4Cl, odważając 5,35 g chlorku amonu i rozpuszczając go w wodzie redestylowanej. Powstały roztwór uzupełniamy w kolbie miarowej wodą redestylowaną do 1 litra. Bardziej rozcieńczone roztwory przygotujemy za pomocą precyzyjnego miareczkowania. Do pomiarów dla niskich stężeń wskazane jest przygotowywanie zawsze świeżych standardowych roztworów. Ponadto, podczas składowania, konieczne jest zapobieżenie kontaminacji z amoniakiem pochodzącym z powietrza.

W celu wydzielenia amoniaku z roztworu stosujemy roztwór 10 M wodorotlenku sodu, który przygotujemy odważając 40 g NaOH, rozpuszczając w wodzie redestylowanej i uzupełniając objętość do 100 ml. Do przygotowania tego roztworu należy brać świeży wodorotlenek sodu z minimalna zawartością węglanu. Roztwór należy przechowywać szczelnie zamknięty z uwagi na możliwość kontaminacji przez CO2 z powietrza. Nie jest więc wskazane przygotowywanie większej ilości tego roztworu na zapas.

2.3 Sporządzenie wykresu kalibracyjnego

Elektrodę przyłączamy poprzez zaciski do przyrządu pomiarowego – miernika pH/mV o minimalnej oporności wejściowej 1012 Ohma. Do dokładniejszych pomiarów oporność wejściowa powinna wynosić 1013 Ohma. elektrodę zanurzamy do 100 ml wody redestylowanej
i zapewnimy dobre wymieszanie. Po dwukrotnym przemyciu w wodzie redestylowanej elektroda jest pozbawiona zanieczyszczeń powierzchniowych i gotowa do pomiarów.

Do kalibracji używamy 100 ml 10-5 M roztworu NH4Cl i elektrodę zanurzymy do tego roztworu. Roztwór mieszamy na mieszadle magnetycznym ze stałą prędkością w trakcie całego pomiaru.
Do roztworu dodajemy 1 ml 10 M roztworu NaOH. Po ustaleniu potencjału (ok. 5 min.) odczytamy wartość SEM. Elektrodę dwukrotnie przemywamy w wodzie redestylowanej. Następnie do naczynia pomiarowego dajemy 100 ml kolejnego roztworu standardowego, przemieszamy i znów dodamy 1 ml 10 M roztworu NaOH. Po ustaleniu odczytamy wartość SEM i elektrodę ponownie przemywamy.
W analogiczny sposób postępujemy aż do stężenia 10-1 M NH4Cl
i sporządzimy wykres kalibracyjny:

2.4 Pomiary próbki

Pomiar nieznanej próbki wykonujemy w sposób analogiczny do pomiaru roztworów standardowych. Dobrze oczyszczoną i obmytą elektrodę zanurzymy do roztworu próbki. Do pomiarów stosujemy objętość 100 ml, podobnie jak podczas mierzenia standardów. Roztwór mieszamy
i dodajemy 1 ml 10 M roztworu NaOH. Po ustaleniu odczytamy wartość SEM i z wykresu odczytamy odpowiadającą wartość stężenia. Po zmierzeniu elektrodę przemywamy ponownie wodą redestylowaną
i możemy mierzyć kolejną próbkę w analogiczny sposób.

2.5 Zakres niskich stężeń

W zakresie niskich stężeń właściwym staje się rozcieńczenie żółtego wewnętrznego roztworu w stosunku 1:1 wodą redestylowaną. Należy zwracać uwagę, aby nie doszło do kontaminacji standardowych roztworów oraz próbek pod wpływem amoniaku lub lotnych aminów
z powietrza. Pomiary należy wykonywać dla większych objętości
(200 – 500 ml). W systemie wewnętrznym należy mieć świeży żółty roztwór.

2.6 Źródła oraz usuwanie niektórych usterek

Elektroda wykazuje nieustanny dryft – membrana mikroporowa jest przedziurawiona i należy ją wymienić.

Pogorszenie się trendu elektrody – wymienić żółty wewnętrzny roztwór elektrody i środek wewnętrznego płaszcza dobrze przemyć redestylowaną woda.

Wolne ustalanie się – wyjąć wewnętrzne ogniwo, wymienić filtr mikroporowy oraz żółty roztwór.

Ostrzeżenie:
Elektrody nie należy pozostawiać przez dłuższy czas kompletnej. Jeżeli nie ma takiej konieczności. należy wyjąć ogniwo wewnętrzne, przepłukać redestylowaną wodą i osuszyć.

Elektroda zawiera 0,05 g Ag.

Producent udziela sześciomiesięcznej gwarancji na wady fabryczne. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne mogą być wykonywane jedynie przez firmę P.W.H. „MARAT“ - Zabrze. Prosimy zawsze o przesłanie gwarancji i krótkiego opisu uszkodzenia.