azotowa

amoniakowa
amonowa
cyjankowa
potasowa
siarczkowa
wapniowa
fluorkowa
chlorko-
srebrowa

chlorosrebrna
sodowa
RCE 101
RCE 102
chlorowa
barowa
ołowiowa
kadmowa
miedziana


KADMOWA
Elektroda jonoselektywna
typ 48-37

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA


1. Dane techniczne

Wymiary elektrody długość 140 mm
średnica 12 mm
Zakres wykrywanych stężeń 10-1-10-6 MCd2+
Zakres temperatury zastosowania 0 – 80 °C
Oporność elektryczna max. 1 Mohm
Zakres dopuszczalnego pH 2 -5
Minimalna objętość pomiarowa próbki 5 ml

2. Zastosowanie

Jonoselektywna elektroda kadmowa może być stosowana jako selektywny czujnik jonów kadmu:

  • do bezpośrednich pomiarów stężenia i aktywności jonów kadmu w różnych roztworach i zawiesinach na podstawie krzywej kalibracyjnej,
  • do ciągłych pomiarów zmian stężenia jonów kadmu,
  • jako element kontrolny w różnych urządzeniach technologicznych,
  • jako bardzo precyzyjny wskaźnik zakończenia miareczkowania jonów kadmu.

3. Instrukcja obsługi

3.1 Konstrukcja krzywej kalibracyjnej

Przed zastosowaniem kadmowej elektrody jonoselektywnej należy na podstawie pomiarów standardowych roztworów kalibracyjnych azotanu kadmu o stężeniach 10-1 -10-6 M sporządzić wykres kalibracyjny.

10-1 M roztwór azotanu kadmu przygotowuje się poprzez rozpuszczenie 30,85 g Cd(NO3)2.4H2O w zdemineralizowanej wodzie. Dokładne stężenie kadmu można określić za pomocą zwykłych metod analitycznych. Następne roztwory przygotowuje się poprzez dokładne rozcieńczenia. Bardziej rozcieńczone roztwory muszą być zawsze na bieżąco przygotowywane.

Tak przygotowany zestaw standardowych roztworów mierzy się za pomocą przyrządu składającego się z kadmowej jonoselektywnej elektrody i elektrody odniesienia. Referencyjna elektroda kalomelowa musi posiadać mostek wypełniony 1 M NaNO3. Wartość siły elektromotorycznej odczytuje się po wymieszaniu roztworu. Wartości odczytu siły elektromotorycznej w mV dla poszczególnych roztworów standardowych nanosi się na papier półlogarytmiczny w funkcji wartości stężeń lub aktywności jonów kadmu. w oparciu o te punkty kreśli się krzywą kalibracyjną elektrody.

Na rysunku poniżej pokazano typowy wykres kalibracyjny dla kadmowej elektrody jonoselektywnej w odniesieniu do elektrody nasyconego kalomelowej.

3.2 Pomiary

Zalecamy przygotowanie wzorców roztworów kalibracyjnych do bezpośrednich pomiarów za pomocą kadmowej jonoselektywnej elektrody. w tych wzorcach skład jonowy roztworu kalibracyjnego powinien odpowiadać składowi jonowemu próbki. Mierzone wartości są wtedy bardziej dokładne. Zaleca się mieszanie roztworów w czasie pomiarów.

Przed każdym pomiarem należy zmierzyć dwa, a co najmniej jeden roztwór kalibracyjny tak, by po kolei otrzymać powtarzalne wyniki. Jeżeli w efekcie tych pomiarów okaże się, że wyniki nie mieszczą się na krzywej kalibracyjnej, to należy ją na nowo skonstruować.

W przypadku pomiarów roztworów o różnej zawartością jonów kadmu konieczne jest dobre oczyszczenie elektrody po każdym pomiarze najlepiej poprzez zanurzenie jej w zdemineralizowanej wodzie i osuszenie papierem filtracyjnym.

Elektrodę należy przechowywać w suchym miejscu.

3.3 Zakłócenia

Jony zakłócające Ag+, Cu2+, Hg2+, S2- nie mogą być obecne.

Jon interferujący K8,i
Pb2+ 7,33x10-1
Co2+ 1,64x10-4
Zn2+ 4,39x10-5
Mn2+ 1,86x10-5
Ni2+ 4,90x10-5
Ca2+ 3,94x10-6
Mg2+ 3,07x10-6

3.4 Wpływ pH

Jonoselektywna elektroda kadmowa reaguje tylko w przypadku aktywności jonów kadmu, natomiast nie reaguje na jony kadmu obecne w osadach lub związkach zespolonych powstałych na skutek zmiennej kwasowości roztworu.

Elektroda zawiera 1,16 g srebra.

Producent udziela sześciomiesięcznej gwarancji na uszkodzenie powstałe w czasie produkcji elektrody. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne mogą być wykonywane tylko u producenta, tj P.W.H. MARAT. w przypadku reklamacji prosimy zawsze dołączyć kartę gwarancyjną i krótki opis uszkodzenia.