azotowa

amoniakowa
amonowa
cyjankowa
potasowa
siarczkowa
wapniowa
fluorkowa
chlorko-
srebrowa

chlorosrebrna
sodowa
RCE 101
RCE 102
chlorowa
barowa
ołowiowa
kadmowa
miedziana


CHLOROWA
Elektroda jonoselektywna
typ 17-37

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA


1. Dane techniczne

Wymiary elektrody długość 140 mm
średnica 12 mm
Zakres wykrywanych stężeń 10-1-10-5 MCl-
Zakres temperatury zastosowania 0 – 80 °C
Oporność elektryczna max. 30 Mohm
Zakres dopuszczalnego pH 2 -12
Minimalna objętość pomiarowa próbki 5 ml

2. Zastosowanie

Jonoselektywna elektroda chlorowa może być stosowana jako selektywny czujnik jonów chloru:

  • do bezpośrednich pomiarów stężenia i aktywności jonów chloru w różnych roztworach i zawiesinach na podstawie krzywej kalibracyjne,
  • do ciągłych pomiarów zmian stężenia jonów chloru,
  • jako element kontrolny w różnych urządzeniach technologicznych,
  • jako bardzo precyzyjny wskaźnik zakończenia miareczkowania chloru.

3. Instrukcja obsługi

3.1 Konstrukcja krzywej kalibracyjnej

Przed zastosowaniem chlorowej elektrody jonoselektywnej należy sporządzić wykres kalibracyjny. Tworzy się go przy wykorzystaniu standardowych roztworów chlorku potasu w stężeniach od 10-1 do 10-5 M. Roztwór 10-1 M azotanu miedzi przygotowuje się odważając 7,456 g KCl cz.d.a. i uzupełniając go wodą zdemineralizowaną do objętości 1 l. Następne roztwory przygotowuje się poprzez odpowiednie rozcieńczenia.

Tak przygotowany zestaw standardowych roztworów mierzy się za pomocą przyrządu składającego się z chlorowej jonoselektywnej elektrody i elektrody odniesienia. Wartości odczytu siły elektromotorycznej mV dla poszczególnych roztworów standardowych nanosi się na papier półlogarytmiczny w funkcji wartości stężeń lub aktywności jonów chloru. W oparciu o te punkty kreśli się krzywą kalibracyjną elektrody.

W przypadku oznaczania jonów chloru w roztworach zawierających także inne substancje zaleca się skonstruowanie wykresu kalibracyjnego na podstawie modeli standardowych, które nie tylko mają dokładne stężenie chloru, ale również w przybliżeniu zawierają przeciętne ilości innych jonów obecnych w próbce.

Na rysunku poniżej pokazano typowy wykres kalibracyjny dla chlorowej elektrody jonoselektywnej w odniesieniu do elektrody nasyconego chlorku rtęciawego.

3.2 Pomiary

Pomiary nieznanej próbki wykonuje się poprzez zanurzenie pary elektrod - chlorowa jonoselektywna i odniesienia do badanego roztworu i odczyt SEM na mierniku po jej całkowitym ustaleniu się. Po porównaniu z wykresem kalibracyjnym uzyskuje się stężenie lub aktywność Cu2+.

Elektrodę przechowuje się w stanie suchym. Przed każdym użyciem należy dokonać pomiaru dwóch standardowych roztworów tak, by otrzymać jednakowe wyniki. Jeżeli w trakcie tego sprawdzania okaże się, że wartości SEM otrzymane dla standardowych roztworów różnią się od wartości wykresu kalibracyjnego, to wykres ten należy na nowo sporządzić.

Podczas pomiaru roztworów różnej zawartości Cl- konieczne jest oczyszczanie elektrody po każdym pomiarze. Najlepszym sposobem jest przemycie jej wodą destylowaną, a następnie osuszenie papierem filtracyjnym. W przypadku bardzo dokładnych pomiarów opłaca się po każdym pomiarze określić SEM w wodzie zdemineralizowanej. Wartość mierzona musi być mniejsza niż wartość dla najbardziej rozcieńczonego roztworu standardowego. Zaleca się również stosowanie albo elektrody siarczanu rtęci albo chlorku rtęciawego o bardzo małym zakresie lub mostka solnego z elektrodą obojętną.

W przypadku dużych stężeń reakcja elektrody jest praktycznie natychmiastowa, natomiast opóźnienia występują w niższych stężeniach. Aby skrócić czas reakcji zaleca się mieszanie próbki. Wszystkie próbki maja być mieszane z jednakową szybkością, a wykres kalibracyjny musi być sporządzony w takich samych warunkach.

3.3 Zakłócenia

Jon interferujący KS,I
Br- 103
J- 105
S2O32- 10
CN- 102
S2- nie zawsze obecny
NH3 10-1
OH- 8.10-2

Elektroda zawiera 1,5 g srebra.

Producent udziela sześciomiesięcznej gwarancji na uszkodzenie powstałe w czasie produkcji elektrody. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne mogą być wykonywane tylko u producenta, tj Monokrystaly Turnov. W przypadku reklamacji prosimy zawsze dołączyć kartę gwarancyjną i krótki opis uszkodzenia.