azotowa

amoniakowa
amonowa
cyjankowa
potasowa
siarczkowa
wapniowa
fluorkowa
chlorko-
srebrowa

chlorosrebrna
sodowa
RCE 101
RCE 102
chlorowa
barowa
ołowiowa
kadmowa
miedziana


OŁOWIOWA
Elektroda jonoselektywna
typ 82-37

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA


1. Dane techniczne

Wymiary elektrody długość 140 mm
średnica 12 mm
Zakres wykrywanych stężeń 10-1-10-5 MPb2+
Zakres temperatury zastosowania 0 – 80 °C
Oporność elektryczna max. 1 Mohm
Zakres dopuszczalnego pH 2 -5
Minimalna objętość pomiarowa próbki 5 ml

2. Zastosowanie

Jonoselektywna elektroda ołowiowa może być stosowana jako selektywny czujnik jonów ołowiu:

  • do bezpośrednich pomiarów stężenia i aktywności jonów ołowiu w różnych roztworach i zawiesinach na podstawie krzywej kalibracyjnej,
  • do ciągłych pomiarów zmian stężenia jonów ołowiu,
  • jako element kontrolny w różnych urządzeniach technologicznych,
  • jako bardzo precyzyjny wskaźnik zakończenia miareczkowania jonów ołowiu.

3. Instrukcja obsługi

3.1 Konstrukcja krzywej kalibracyjnej

Przed zastosowaniem ołowiowej elektrody jonoselektywnej należy na podstawie pomiarów standardowych roztworów kalibracyjnych sporządzić wykres kalibracyjny.

Należy przygotować decymolarny roztwór nadchloranu ołowiu rozpuszczając 46,01 g Pb(ClO4)2.3H2O w zdemineralizowanej wodzie i uzupełnia do objętości 1l. Następne roztwory przygotowuje się poprzez odpowiednie rozcieńczenia. Zaleca się dodawać 1 kroplę stężonego HClO4 do każdego litra roztworu kalibracyjnego. Roztwory kalibracyjne o stężeniach 10-4 – 10-6 M muszą być zawsze na bieżąco przygotowywane. Nie zaleca się używania do roztworów kalibracyjnych azotanu ołowiu lub innych soli ołowiu.

Tak przygotowany zestaw standardowych roztworów mierzy się za pomocą przyrządu składającego się z chlorowej jonoselektywnej elektrody i elektrody odniesienia. Referencyjna elektroda kalomelowa musi posiadać mostek wypełniony 1 M NaNO3. Wartość siły elektromotorycznej odczytuje się po wymieszaniu roztworu. Wartości odczytu siły elektromotorycznej w mV dla poszczególnych roztworów standardowych nanosi się na papier półlogarytmiczny w funkcji wartości stężeń lub aktywności jonów ołowiu. w oparciu o te punkty kreśli się krzywą kalibracyjną elektrody.

Jeżeli elektroda jest zanurzona w roztworze przez dłuższy czas, to jej powierzchnia ulega pasywacji. Aby zapewnić dobre wyniki pomiarowe czujnik musi być od czasu do czasu polerowany.

Na rysunku poniżej pokazano typowy wykres kalibracyjny dla ołowiowej elektrody jonoselektywnej w odniesieniu do elektrody nasyconego kalomelu.

3.2 Pomiary

Zalecamy przygotowanie wzorców roztworów kalibracyjnych do bezpośrednich pomiarów za pomocą ołowiowej jonoselektywnej elektrody. w tych wzorcach skład jonowy roztworu kalibracyjnego powinien odpowiadać składowi jonowemu próbki. Mierzone wartości są wtedy bardziej dokładne. Zaleca się mieszanie roztworów w czasie pomiarów.

Bezpośredni pomiar jonów ołowiu stawia większe wymagania jeśli chodzi o przygotowanie roztworów i elektrod. Elektrodę można stosować jako końcowy czujnik punktowy potencjometrycznego miareczkowania.

3.3 Zakłócenia

Jony zakłócające Ag+, Cu2+, Hg2+, S2-, Fe3+ nie mogą być obecne.

Jon interferujący K8,i
Ni2+ 4,7x10-4
Co2+ 1,6x10-4
Cd2+ 3,4x10-1
Zn2+ 7,4x10-5
Mn2+ 6,8x10-5
Mg2+ 4,6x10-5
Ca2+ 3,4x10-5

3.4 Wpływ pH

Jonoselektywna elektroda ołowiowa reaguje tylko w przypadku aktywności jonów ołowiu, natomiast nie reaguje na jony ołowiu obecne w osadach lub związkach zespolonych powstałych na skutek zmiennej kwasowości roztworu.

Elektroda zawiera 1,5 g srebra.

Producent udziela sześciomiesięcznej gwarancji na uszkodzenie powstałe w czasie produkcji elektrody. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne mogą być wykonywane tylko u producenta, tj P.W.H. MARAT. w przypadku reklamacji prosimy zawsze dołączyć kartę gwarancyjną i krótki opis uszkodzenia.