azotowa

amoniakowa
amonowa
cyjankowa
potasowa
siarczkowa
wapniowa
fluorkowa
chlorko-
srebrowa

chlorosrebrna
sodowa
RCE 101
RCE 102
chlorowa
barowa
ołowiowa
kadmowa
miedziana


NASYCONA
elektroda kalomelowa
typ RCE 101

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA


1. Dane techniczne

Wymiary elektrody długość 140 mm
średnica 12 mm
Zakres temperaturowy 0 - 80 °C
Oporność elektryczna ok. 3 kohm
Zakres dopuszczalnego pH 1 - 14
Minimalna objętość mierzonej próbki 5 ml
Maksymalny wysięk elektrolitu 10 µl/h
Przyrząd pomiarowy pHmetr z rozszerzoną skalą
i opornością wejściową 1012 ohm

Szkło korpusu elektrody podlega destrukcji w kwasie fluorowodorowym o stężeniu 10-3mol/l.


2. Charakterystyka

Nasycona elektroda kalomelowa, typ RCE 101, jest zbudowana jako przenośna, przeznaczona zwłaszcza do dokonywania pomiarów w połączeniu z elektrodami jonoselektywnymi z wykorzystaniem popularnych pHmetrów. Przewodzące połączenie wewnętrznego elektrolitu z mierzonym roztworem jest zapewnione poprzez frytę ze specjalnie modyfikowanego korundu, która ma minimalny wysięk wewnętrznego elektrolitu do próbki.

Zaletą jest mała kontaminacja próbki pod wpływem KCl podczas pomiaru.

Zalecane jest stosowanie tego typu elektrody referencyjnej tam, gdzie wewnętrzny elektrolit nie zakłóca określania (interferencje), jak również nie tworzy z próbką nierozpuszczalnych soli, które osadzają się na frycie.

Nasycona elektroda kalomelowa typ RCE 101 zalecana jest do pomiarów następującymi elektrodami jonoselektywnymi: wapniowa, kadmowa, miedziowa, fluorkowa, cyjankowa i elektroda pH.

Tam gdzie obecność KCl zakłóca lub uniemożliwia pomiary, zalecane jest zastosowanie dwufrytowej odmiany nasyconej elektrody kalomelowej typ RCE 102, która posiada zdwojony mostek solny. Drugi mostek solny można napełnić dowolnym niezróżnicowanym elektrolitem.

Dwufrytowa kalomelowa elektroda odniesienia jest odpowiednia do pomiarów z srebrną, ołowianą, nadchloranową, bromkową, magnezową i chlorkową elektrodą jonoselektywną.


3. Pomiary

3.1 Przygotowanie do pomiaru

Zdjąć ochronny kapturek z fryty elektrody.

Sprawdzić, czy elektroda napełniona jest nasyconym roztworem KCl i czy są widoczne nierozpuszczone kryształki KCl. Jeżeli nie ma widocznych kryształków, zdjąć korek z otworu do napełniania i uzupełnić je.

Sprawdzić, czy w roztworze nie ma bańki powietrza (zwłaszcza pomiędzy frytą i ujściem rurki). Jeżeli w elektrodzie są bańki powietrza, których nie można łatwo usunąć wstrząsami, należy ogrzać elektrodę w ciepłej wodzie destylowanej i następnie próbować bańki wytrząść.

Przed samym pomiarem elektrodę zanurzyć na 24 godziny do roztworu nasyconego roztworu KCl.

3.2 Właściwy pomiar

Pomiar należy zorganizować w taki sposób, aby poziom mierzonego roztworu był zawsze poniżej poziomu wewnętrznego elektrolitu w elektrodzie kalomelowej.

Pomiędzy poszczególnymi pomiarami należy przepłukać ceramiczną frytę wodą destylowaną.

4 Przechowywanie

Elektrodę kalomelową należy zawsze utrzymywać napełnioną roztworem KCl.

Przy długotrwałym przechowywaniu elektrodę należy osuszyć, nałożyć ochronny gumowy kapturek i przechowywać w suchym miejscu.

Przy krótkotrwałym przechowywaniu zanurzyć frytę elektrody do nasyconego roztworu KCl.

Uwaga: Elektrody nie wolno nigdy przechowywać w próbce lub w wodzie destylowanej!

Elektrodęnależy uzupełniać i napełniać wyłącznie nasyconym roztworem KCl lub kryształkami KCl.

Elektroda zawiera 0,05 g srebra i 0,02 g platyny.

Producent daje sześć miesięcy gwarancji na defekty wynikłe w produkcji. Naprawy w czasie i po tym okresie mogą być realizowane tylko przez P.W.H. „MARAT” Zabrze. W przypadku zgłoszenia, proszę zawsze przesyłać certyfikat gwarancji oraz krótki opis defektów do naprawy.