azotowa

amoniakowa
amonowa
cyjankowa
potasowa
siarczkowa
wapniowa
fluorkowa
chlorko-
srebrowa

chlorosrebrna
sodowa
RCE 101
RCE 102
chlorowa
barowa
ołowiowa
kadmowa
miedziana


POTASOWA
Elektroda jonoselektywna
typ 19-35

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA


1. Dane techniczne

Wymiary elektrody długość 140 mm
średnica 12 mm
Zakres wykrywanych stężeń 10-1-10-6 M K+
Zakres temperaturowy 0 – 40 °C
Oporność elektryczna max. 1 Mohm
Zakres dopuszczalnego pH 4 -10
Minimalna objętość mierzonej próbki 5 ml

Pojemnik teflonowy nie ulega zmianom chemicznym i nie ma miejsca chemiczna ekstrakcja.


2. Zastosowanie

Elektroda potasowa jonowo-selektywna może być używana jako elektroda wykrywająca wybiórcza dla jonów potasu:

  • dla bezpośrednich pomiarów stężenia lub aktywności jonów potasu w różnych związkach oraz środowiskach przy użyciu krzywej kalibracji,
  • dla ciągłych pomiarów zmian w stężeniach jonów potasu,
  • jako element kontrolny różnych urządzeń do dozowania.


3. Instrukcja obsługi

3.1 Wyznaczanie wykresu kalibracyjnego

Krzywa kalibracji może być tworzona przy użyciu standardowych roztworów chlorku potasu o stężeniach od 10-1 do 10-5 M. Może być używanych tylko sześć standardowych roztworów różniących się stężeniem o jeden rząd. Roztwór 10-1 M chlorku potasu będzie przygotowany poprzez odważenie 7,456g KCl p.a. i przez rozpuszczenie go do objętości 1 litra odjonizowaną wodą. Dalsze roztwory będą przygotowane przez odpowiednie rozcieńczenie.

Przygotowany zestaw roztworów standardowych będzie mierzony za pomocą ogniwa składającego się z elektrody potasowej jonowo-selektywnej oraz elektrody odniesienia z mostkiem solnym posiadającym mały wypływ. Jako elektrolit dla mostka solnego zaleca się 0,1 M azotan amonowy. Ogniwo pomiarowe jest podłączone do zwykłych mierników pH z rezystancją na wejściu co najmniej 1012 Ohm. Odczytane wartości siły elektromotorycznej w mV pojedynczych roztworów standardowych będą wykreślane na wykresie półlogarytmicznym w stosunku do danych stężeń lub aktywności jonu potasu. W ten sposób uzyska się krzywą kalibracji elektrody.

Określając zawartość potasu w różnych roztworach zawierających również inne substancje, bardzo dobrze jest stworzyć wykres kalibracji ze standardami modelowymi, które zawierają, oprócz dokładnych stężeń jonów potasu, równe przybliżone średnie ilości wszystkich jonów obecnych w próbkach.

Typowa krzywa kalibracji dla elektrody potasowej jonowo-selektywnej w połączeniu z nasyconą elektrodą kalomelową jest pokazana na rysunku:

3.2 Pomiary

Pomiary w nieznanym roztworze są przeprowadzane poprzez zanurzenie pary elektrod potasowych jonowo-selektywnych oraz elektrody odniesienia z mostkiem do testowanego roztworu. W pełni ustabilizowana wartość siły elektromotorycznej jest odczytywana na urządzeniu pomiarowym.

Jeżeli zachodzą zmiany potencjału w czasie zanurzania członu pomiarowego do roztworu, przyczyną tego jest pęcherzyk powietrza na czujniku elektrody. Powtórne zanurzenie wyeliminuje problem. Porównanie z krzywą kalibracji umożliwia uzyskanie koncentracji lub aktywności jonów potasu.

Po wymyciu elektroda może być przechowywana w stanie suchym lub w roztworze 10-4 M chlorku potasu. Przed każdym użyciem, muszą być zmierzone co najmniej dwa roztwory standardowe dla uzyskania dwóch równych rezultatów po kolei. Jeżeli takie sprawdzenie wykaże, że wartość siły elektromotorycznej dla podanego roztworu standardowego nie zgadza się z wartością na krzywej kalibracji, musi być stworzona nowa krzywa.

Po każdym pomiarze roztworu posiadającego różną zawartość jonów potasu, konieczne jest bardzo dokładne wyczyszczenie elektrody. Najlepszą drogą, aby to wykonać jest przepłukanie odjonizowaną wodą oraz wysuszenie papierem filtracyjnym. Należy unikać dotknięcia aktywnej membrany przy suszeniu elektrody.

3.3 Roztwory rozcieńczone

W rejonie niskich stężeń (poniżej 5,10-5 M) zależność stężenia od siły elektromotorycznej nie jest liniowa – krzywa kalibracji jest zakrzywiona. Krzywizna jest stała dla każdej elektrody i dlatego właśnie każda elektroda może być wykorzystana nawet w zakresie stężeń 5,10-5 – 10-5 M., jeżeli kalibracja jest wykonana starannie. W celu uzyskania najbardziej wiarygodnych rezultatów w tym rejonie, wytwórca zaleca uważne przygotowanie standardowych roztworów oraz dobre wysuszenie elektrody po każdym pomiarze. Przygotowanie powinno być zrealizowane w naczyniach polietylenowych lub teflonowych oraz powinno się używać większe ilości próbek.

3.4 Interferencje

Jon interferencyjny KS,I
Na+ 1,1.10-4
NH4+ 1,3.10-2
Li+ 7,6.10-5
Rb+ 2,1
Cs+ 9,2.10-2
H+ 3,9.10-4

Elektroda zawiera 0,27 g srebra.

Producent daje sześć miesięcy gwarancji na defekty wynikłe w produkcji. Naprawy w czasie i po tym okresie mogą być realizowane tylko przez P.W.H. „MARAT” Zabrze. W przypadku zgłoszenia, proszę zawsze przesyłać certyfikat gwarancji oraz krótki opis defektów do naprawy.