azotowa

amoniakowa
amonowa
cyjankowa
potasowa
siarczkowa
wapniowa
fluorkowa
chlorko-
srebrowa

chlorosrebrna
sodowa
RCE 101
RCE 102
chlorowa
barowa
ołowiowa
kadmowa
miedziana


NASYCONA
elektroda kalomelowa
typ RCE 102

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA


1. Dane techniczne

Wymiary elektrody długość 140 mm
średnica 12 mm
Zakres temperaturowy 0 - 80 °C
Oporność elektryczna ok. 3 kohm
Zakres dopuszczalnego pH 1 - 14
Minimalna objętość mierzonej próbki 5 ml
Maksymalny wysięk elektrolitu 10 µl/h
Przyrząd pomiarowy pHmetr z pozszerzoną skalą
i opornością wejściową 1012 ohm

Szkło korpusu elektrody podlega destrukcji w kwasie fluorowodorowym o stężeniu 10-3mol/l.


2. Charakterystyka

Nasycona elektroda kalomelowa, typ RCE 102, jest zbudowana jako przenośna, przeznaczona zwłaszcza do dokonywania pomiarów w połączeniu z elektrodami jonoselektywnymi z wykorzystaniem popularnych pHmetrów. Przewodzące połączenie wewnętrznego elektrolitu z mierzonym roztworem jest zapewnione poprzez frytę ze specjalnie modyfikowanego korundu, która ma minimalny wysięk wewnętrznego elektrolitu do próbki.

Zaletą jest mała kontaminacja próbki pod wpływem KCl podczas pomiaru.

Ten typ elektrody odniesienia posiada zdwojony mostek solny, przy czym górny mostek zawiera roztwór KCl, a dolny napełniony jest KNO3 o stężeniu 1 mol/l, może jednak zostać napełniony dowolnym niezróżnicowanym elektrolitem. Zalecane jest stosowanie elektrody tam, gdzie niemożliwe jest użycie jednofrytowego wariantu elektrody kalomelowej, ponieważ obecność KCl zakłóca pomiar lub tworzy z próbką nierozpuszczalne sole, które zatykają frytę.

Typ RCE 102 jest odpowiedni do pomiarów z magnezową, srebrową, siarczkową, chlorkową, bromkową, ołowianą, nadchloranową elektrodą jonoselektywną.


3. Pomiary

3.1 Przygotowanie do pomiaru

Zdjąć ochronny kapturek z fryty elektrody.

Sprawdzić, czy górny mostek elektrody napełniony jest nasyconym roztworem KCl i czy są widoczne nierozpuszczone kryształki KCl. Jeżeli nie ma widocznych kryształków, zdjąć korek z otworu do napełniania i uzupełnić roztwór lub kryształki KCl.

Zdjąć korek dolnego otworu do napełniania i za pomocą igły iniekcyjnej odessać wypełnienie mostku. Następnie dolny mostek elektrody napełnić za pomocą strzykawki roztworem KNO3 o stężeniu 1 mol/l (lub elektrolitem dobranym przez użytkownika). Elektrolit ponownie odessać i znowu napełnić nowym. Zatkać otwór do napełniania. Sprawdzić, czy w elektrolitach nie ma baniek powietrza. Jeżeli w elektrodzie są bańki powietrza, których nie można łatwo usunąć wstrząsami, należy ogrzać elektrodę w ciepłej wodzie destylowanej i następnie próbować bańki wytrząść.

Przed samym pomiarem elektrodę zanurzyć na 24 godziny do roztworu KNO3 o stężeniu 1 mol/l, jeżeli dolny mostek solny został napełniony innym elektrolitem, należy ją zanurzyć do niego.

Przed samym pomiarem należy wymienić napełnienie dolnego mostku w sposób opisany powyżej.

3.2 Właściwy pomiar

Pomiar należy zorganizować w taki sposób, aby poziom mierzonego roztworu był zawsze poniżej poziomu wewnętrznego elektrolitu w dolnym mostku solnym.

Pomiędzy poszczególnymi pomiarami należy przepłukać ceramiczną frytę wodą destylowaną.

4 Przechowywanie

Elektrodę kalomelową należy zawsze utrzymywać napełnioną odpowiednimi elektrolitami!

Przy długotrwałym przechowywaniu elektrodę należy osuszyć, nałożyć ochronny gumowy kapturek i przechowywać elektrodę suchą.

Przy krótkotrwałym przechowywaniu zanurzyć frytę elektrody do roztworu KNO3 lub do zastosowanego elektrolitu.

Uwaga: Elektrody nie wolno nigdy przechowywać w próbce lub w wodzie destylowanej!

Górny mostek elektrody należy uzupełniać wyłącznie nasyconym roztworem KCl, lub kryształkami KCl.

Zalecane jest częste zmienianie napełnienia dolnego mostku!

Elektroda zawiera 0,02 g srebra i 0,01 g platyny.

Producent daje sześć miesięcy gwarancji na defekty wynikłe w produkcji. Naprawy w czasie i po tym okresie mogą być realizowane tylko przez P.W.H. „MARAT” Zabrze. W przypadku zgłoszenia, proszę zawsze przesyłać certyfikat gwarancji oraz krótki opis defektów do naprawy.