azotowa

amoniakowa
amonowa
cyjankowa
potasowa
siarczkowa
wapniowa
fluorkowa
chlorko-
srebrowa

chlorosrebrna
sodowa
RCE 101
RCE 102
chlorowa
barowa
ołowiowa
kadmowa
miedziana


SODOWA
Elektroda jonoselektywna
typ 11-21, 11-29

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA


1. Dane techniczne

Wymiary elektrody długość 140 mm
średnica 12 mm
Zakres wykrywanych stężeń 10-1-10-6
Zakres temperaturowy 0 – 80 °C
pH próbek pH > pNa +3
Oporność elektryczna ok. 200 ohm
Minimalna objętość mierzonej próbki 5 ml

2. Zastosowanie

Sodowa elektroda jonoselektywna może być stosowana jako elektroda detekcyjna selektywna na jony sodu:

  • do bezpośredniego pomiaru stężenia jonów sodowych w różnych roztworach i zawiesinach z wykorzystaniem tzw. krzywej kalibracji,
  • do ciągłego pomiaru zmian stężenia jonów sodowych; zalecana jest codzienna kalibracja,
  • jako element sterujący różnych urządzeń dozujących.

3. Instrukcja obsługi

3.1 Przygotowanie grafu kalibracji

Przed użyciem sodowej elektrody jonoselektywnej należy przygotować zestaw standardowych roztworów buforowanych. Do przygotowania roztworu buforowego należy odważyć 1,98 g kwasu octowego 100% i 4,09 g etanolaminy. Te odważone substancje wprowadzimy do kolby miarowej o objętości 1000 ml i uzupełnimy po znak. Kolejno należy odważyć 11,69 g chlorku sodu i wprowadzić do kolby miarowej o objętości 200 ml. Uzupełnimy po znak wodą demineralizowaną. Ten jednomolowy roztwór chlorku sodu będzie stosowany jako podstawowy. Do przygotowania 0,1 M roztworu standardowego należy odmierzyć pipetą 20 ml tego roztworu jednomolowego do kolby miarowej 200 ml i uzupełnić przygotowanym roztworem buforowym po znak. Kolejne roztwory należy przygotować przez rozcieńczanie poprzednich, przy czym do uzupełnienia do wymaganej objętości należy użyć roztworu buforowego. Tymi roztworami można kalibrować sodową elektrodę jonoselektywną. Wartość pH roztworów standardowych wynosi około 10,3 i uprzednio zamieszczony warunek pH > pNa+3 zostanie dla zwykłego obszaru stężeń spełniony.

Pomiary przeprowadzane są z wykorzystaniem ogniwa:sodowa elektroda jonoselektywna - kalomelowa elektroda referencyjna RCE 101 na odpowiednim urządzeniu pomiarowym pH/mV o oporności wejściowej min. 1012 ohm. Przed pomiarem należy elektrodę zanurzyć minimalnie na 24 godziny do roztworu 0,01 M NaCl, modyfikowanego powyżej omawianym roztworem buforowym. Praktycznie kalibracja elektrody sodowej przeprowadzana jest tak, że dla każdego roztworu standardowego odczytywana jest wartość SEM ogniwa. Podczas pomiarów poszczególnych standardów wskazane jest odczytywanie potencjału dopiero po wystarczającym ustaleniu się, które jest dłuższe niż dla standardowych szklanych elektrod pH. Graf kalibracji należy sporządzić nanosząc zmierzone wartości SEM dla wartości logarytmu aktywności jonów sodu. W kombinowanych elektrodach sodowych system referencyjny jest napełniany 1 M KCl.

Typowy graf kalibracji zamieszczony jest na rysunku: pokazano na rysunku.

3.2 Właściwe pomiary

Do stosowania sodowej elektrody jonoselektywnej do pomiarów w nieznanej próbce, próbki te należy odpowiednio modyfikować do wartości pH tak, by został spełniony warunek pH > pNa +3. W tym celu najlepiej zastosować identyczny roztwór buforowy, którym modyfikowano roztwory standardowe. Po tym można wykonać właściwy pomiar próbek. Zmierzone wartości SEM należy odnieść do wcześniej utworzonego grafu kalibracji i odczytać wartości pNa. Jeżeli wykonywany jest pomiar dla jednakowej siły jonowej, jaką mają roztwory standardowe, można uważać współczynnik aktywności za stały. Wtedy wartość SEM można odnieść bezpośrednio do wartości logarytmu stężenia. Stężenie sodu w mierzonych próbkach można otrzymać delogarytmując wskazaną wartość. Dla pomiarów z wykorzystaniem elektrody sodowej należy wykonywać kalibrację codziennie. Przesunięcie potencjału elektrody w dłuższych odstępach czasu nie jest przy częstej kalibracji przeszkodą.

3.3 Interferencje

Najistotniejszą interferencją dla sodowej elektrody jonoselektywnej jest pH interferencji. Dlatego należy uprzednio przygotować mierzone próbki i roztwory standardowe. Stężenie jonów srebra i litu musi być w mierzonych próbkach niższe niż stężenie jonów sodu. Współczynniki selektywności dla niektórych innych jonów zawarte są w tabeli:

Jon interferencyjny KS,I
K+ 1,0 x 10-3
Rb+ 5,2 x 10-6
Cs+ 7,1 x 10-6
NH4+ 5,0 x 10-5

Elektroda zawiera 0,05 g srebra.

Producent udziela sześciomiesięcznej gwarancji na wady spowodowane produkcją. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonują wyłącznie P.W.H. MARAT.

Przy reklamacji prosimy o przesłanie karty gwarancyjnej i opisu usterki.