azotowa

amoniakowa
amonowa
cyjankowa
potasowa
siarczkowa
wapniowa
fluorkowa
chlorko-
srebrowa

chlorosrebrna
sodowa
RCE 101
RCE 102
chlorowa
barowa
ołowiowa
kadmowa
miedziana


CHLORKOSREBROWA
Elektroda referencyjna
typ RAE 112

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA


1. Dane techniczne

Wymiary elektrody długość 140 mm
średnica 9 mm
Oporność elektryczna ok. 3 Mohm
Zakres temperaturowy 0 – 80 °C
Zakres pH, dla którego można elektrodę zastosować 1 - 14
Minimalna mierzalna objętość próbki 5 ml
Maksymalny wypływ elektrolitu 10 µl/godz.
Urządzenie do pomiaru pH z rozszerzoną skalą i opornością wejściową min 1012 ohm

Szkło korpusu elektrody podlega destrukcji w kwasie fluorowodorowym o stężeniu 10–2 mol/l.


2. Charakterystyka

Elektroda chlorkosrebrowa typu RAE 112 zbudowana jest jako typ przenośny, przeznaczony zwłaszcza do pomiarów w połączeniu z elektrodami jonoselektywnymi przy zastosowaniu standardowych mierników pH. Przewodzące połączenie wewnętrznego elektrolitu z mierzonym roztworem jest zapewnione przez frytę, ze specjalnie modyfikowanego korundu, która charakteryzuje się minimalnym wypływem wewnętrznego elektrolitu do próbki.

Wygodą jest mała kontaminacja próbki z powodu minimalnego wypływu KCl podczas pomiaru. Ten typ elektrody referencyjnej ma podwójny mostek solny, przy czym górny mostek zawiera roztwór KCl a dolny wypełniony jest KNO3 w stężeniu 1 mol/l, może być jednak wypełniony według potrzeby dowolnym obojętnym elektrolitem.

Zalecamy użycie elektrody RAE 112 tam, gdzie nie można zastosować jednofrytowego wariantu elektrody chlorkosrebrowej, ponieważ obecność KCl zakłóca analizę lub tworzy z próbką nierozpuszczalne sole, które zanieczyszczają frytę. Typ RAE 112 odpowiedni jest do pomiaru wraz z elektrodą jonoselektywną potasową, srebrną, siarczkową, chlorkową, bromkową, ołowianą.

Siarczkosrebrową elektrodę można stosować do pomiarów przy zmiennych temperaturach, ponieważ nie objawia się histereza zależności potencjału od temperatury (w odróżnieniu od nasyconej elektrody kalomelowej)


3. Pomiary

 • przygotowanie do pomiarów:
  • Zdjąć osłonkę ochronną z fryty elektrody. Sprawdzić, czy górny mostek solny jest wypełniony nasyconym roztworem 1m. KCl.
  • Zdjąć osłonkę dolnego otworu do napełniania i za pomocą strzykawki iniekcyjnej odessać zawartość mostka. Następnie również dolny mostek elektrody napełnić za pomocą strzykawki iniekcyjnej roztworem KNO3 w stężeniu 1 mol/l (ewentualnie wybranym innym elektrolitem). Ponownie odessać elektrolit i napełnić nowym elektrolitem. Zakryć otwór do napełniania osłonką.
  • Sprawdzić, czy wewnątrz roztwory nie ma pęcherzyków powietrza. Jeżeli w elektrodzie znajdują się pęcherzyki powietrza, których nie można w prosty sposób usunąć za pomocą potrząsania, należy elektrodę podgrzać w ciepłej wodzie destylowanej i następnie pęcherzyki wytrząść.
  • Przed właściwym mierzeniem zanurzyć elektrodę na 24 godz. do nasyconego roztworu KNO3 w stężeniu 1 mol/l; jeżeli dolny mostek solny został napełniony innym elektrolitem, wtedy elektrodę zanurzyć w nim.
  • Przed właściwym mierzeniem wymienić wypełnienie mostka w wyżej opisany sposób.
 • właściwy pomiar
  • Pomiar przygotować tak, aby powierzchnia mierzonego roztworu była zawsze poniżej powierzchni wewnętrznego elektrolitu w dolnym mostku.
  • Między poszczególnymi pomiarami należy przepłukać ceramiczną frytę destylowaną wodą.

4. Przechowywanie

Chlorosrebrową elektrodę trzymać wypełnioną właściwymi roztworami. Przy długotrwałym przechowywaniu elektrodę należy osuszyć, nałożyć gumową osłonkę i elektrodę przechowywać w suchym miejscu. Przy krótkotrwałym przechowywaniu zanurzyć frytę elektrody do roztworu KNO3 lub elektrolitu, który został zastosowany.

Ostrzeżenie: Elektrody nigdy nie należy przechowywać w próbce lub w wodzie destylowanej! Górny mostek napełniać lub uzupełniać wyłącznie roztworem KCl o stężeniu 1 mol/l ! Zalecamy częste zmiany zawartości dolnego mostka solnego.

Elektroda zawiera 0,40 g srebra.

Producent daje sześć miesięcy gwarancji na defekty wynikłe w produkcji. Naprawy w czasie i po tym okresie mogą być realizowane tylko przez Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Handlowe MARAT. W przypadku zgłoszenia, proszę zawsze przesyłać certyfikat gwarancji oraz krótki opis defektów do naprawy.